ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2021. JANUÁR 1.  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Selmeczi Martin egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.jotakaritas.hu weboldalon keresztül nyújtott Takarító Szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.jotakaritas.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.Szolgáltató Adatai:Név: Selmeczi Martin cím: 1097, Budapest, Vágóhíd utca 21. Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2021.06.31.Adószám: 45668035-2-49 Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7. részben.Email cím: hello@jotakaritas.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.jotakaritas.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található takarító szolgáltató (a továbbiakban: jotakaritas.hu- keresztül történik e mailben vagy telefonos megbeszélésen amit később emailben is megküldi a szolgáltató az ügyfél számára.

1.2.Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.3.A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

1.4. Jelen dokumentum 2021.07.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatások weboldalán ad tájékoztatást ügyfelei részére

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőség :Internetcím: www.jotakaritas.hu, e-mail:hello@jotakaritas.hu, Telefon:06702112167                     

1.8. A szolgáltatás igénybevételének,megrendelésének technikai lépései a következők 

A takarító szolgáltatás nyújtása céljából a Szolgáltató a Weboldalon a felhasználó részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Kapcsolat felület), ahol ajánlást tud kérni a Felhasználó.                                                                                                

1.9. A Felhasználó kitölti az üres mezőket illetve a kötelező mezőket az Adminisztrációs felületen,az igényeinek megfelelő takarító szolgáltatást,szolgáltatásokat bejelöli,majd leadja az így kitöltött Árajánlat kérést.

1.10.Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.                  

1.11.A Szolgáltató az  ajánlatban foglaltak alapján megfelelően végzi el a megrendelt Takarító szolgáltatást.                                                                                                                                                         

1.12.Az megrendelt szolgáltatást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.                       

1.13.Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.                          

1.14.A megrendelt ajánlat alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a takarítási szolgáltatást a Szolgáltató.

1.15.A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megrendelt szolgáltatás adatokra visszavezethető téves szolgáltatás nyújtásáért, késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

1.16. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható,amennyiben ez nem az utolsó 24 órában történt a szolgáltatás megkezdési időpontjától számítva,illetve lemondható kizárólag e-mailben-elektronikus levél formájában a hello@jotakaritas.hu e-mail címen

2.KIEGYENLÍTÉS

2.1.Szolgáltatás pénzbeli kiegyenlítésének módja    Mindig a helyszínen a szolgáltatás befejeztével készpénzben történik kiegyenlítésre az összeg

2.2.Szolgáltatás teljesítése után a Szolgáltató számlát bocsát ki a megrendelő Ügyfél részére.

2.3.A leadott megrendelt szolgáltatás elfogadott árát/annak összegét, a megrendelő abban az esetben is köteles megfizetni ha azt a szolgáltató hamarabb befejezte mint a megadott időintervallum,mivel a teljes megrendelt szolgáltatás teljesítve lett.

2.4.A szolgáltató fenntartja a jogot hogy a takarítás helyszínen megváltoztathatja a szolgáltatás árát/összegét,amennyiben a szolgáltatás teljesítése a megrendeltek szerint nem tud teljesülni a megadott időintervallumban.Erről az ügyfelet tájékoztatja részletesen e-mail formájában és az ügyfél elfogadása esetén haladnak tovább a szolgáltatás teljesítésével.  

  1. FELELŐSSÉG

3.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.  Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3.3.  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

3.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

4, SZERZŐI JOGOK

4.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

4.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítése, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

4.5. A weboldal bárminemű tartalmának használatáért a tulajdonos bérleti díjat számolhat fel/nap. 

 

5. PANASZ ÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

5.1.A Takarító Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet okoz az Ügyfél számára A Takarító Szolgáltatás végén az átadásnál jelezheti a Ügyfél a szolgáltató felé,hogy a szolgáltatással nem elégedett,kifogásolhatja annak minőségét.                                                        Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a Takarítási Szolgáltató: A kifogásolt takarító szolgáltatásokat elfogadható szinten azonnal javítja. Ezt követően újra átadja a Ügyfélnek.Ezen kifogásolt takarítást a szolgáltató ingyenesen végzi el az Ügyfél számára,ezért díjat nem számol fel. A Szolgáltató az átadás és a helyszín elhagyása után semmilyen felelősséget és kártérítést nem vállal az Ügyfél részére.

2.Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

  • Ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 09:00 – 18:00
  • E-mail: hello@jotakaritas.hu

Telefon: 06702112167